← Επιστροφή στο Κέντρο απορρήτου

Όροι Χρήσης bio-bebe® e-shop

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παρών ιστότοπος είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ως biobebe® e-shop), το οποίο δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ CANA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «CANA Α.Ε.», που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, επί της Λεωφόρου Ηρακλείου αρ. 446, 141 22 Ν. Ηράκλειο, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 094007210 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση του ηλεκτρονικού καταστήματος orders@cana.gr τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτηση ηλεκτρονικού καταστήματος 2102883396 (στο εξής χάριν συντομίας καλούμενη ως CANA A.E.).

Ως χρήστης του παρόντος ιστότοπου ορίζεται ο οποιοσδήποτε εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του biobebe® e-shop, ανεξαρτήτως του αν περιορίζεται σε απλή επίσκεψη/πλοήγηση μόνον στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία προϊόντων και υπηρεσιών.

Η χρήση του biobebe® e-shop διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με αυτούς. Η χρήση του biobebe® e-shop συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στο biobebe® e-shop και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής επίσκεψης και πλοήγησης σε αυτήν), δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των παρόντων όρων χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους χρήσης, παρακαλείται να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του biobebe® e-shop, και να μην περιηγηθεί με οποιονδήποτε τρόπο στον παρόντα ιστότοπο.

Η CANA Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί, τροποποιεί, ανανεώνει ή/και καταργεί μονομερώς τους παρόντες όρους χρήσης, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ή/και όταν η τροποποίηση επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, πάντα, ωστόσο, στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. Η CANA Α.Ε. θα ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε σχετική αλλαγή ή προσθήκη, που πραγματοποιεί. Η CANA Α.Ε. κατά κανόνα θα ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από τις σελίδες του biobebe® e-shop και θα ζητεί την εκ νέου συγκατάθεση των χρηστών, όταν τούτη απαιτείται σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

Ωστόσο, είναι ευθύνη του κάθε χρήστη να διαβάζει τους παρόντες όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην παρούσα ενότητα biobebe® e-shop ή/και την τυχόν απαιτούμενη εκ νέου συγκατάθεση των χρηστών. Η χρήση του biobebe® e-shop μετά την εκάστοτε τροποποίηση ή/και συγκατάθεση, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Η χρήση του biobebe® e-shop από τον χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του biobebe® e-shop και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του biobebe® e-shop.

Τυχόν ακυρότητα κάποιου ή κάποιων από τους παρόντες όρους χρήσης, δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων, οι οποίοι δεν θίγονται.

Η μη ενάσκηση εκ μέρους της CANA Α.Ε. των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση όρου.

Η CANA Α.Ε. δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων η οποία οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ.

Κάθε χρήστης χρησιμοποιεί το biobebe® e-shop με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή, άμεση ή έμμεση, προς τους χρήστες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Πρωταρχικό μέλημα της CANA A.E. είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του biobebe® e-shop, αλλά και την ενημέρωση των χρηστών για τα δικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά την περιήγησή τους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα.

Η χρήση του biobebe® e-shop πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους, ο δε χρήστης υποχρεούται να το χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτό, ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από την CANA A.E. μέσω αυτού.

Το biobebe® e-shop και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να χρησιμοποιούν ή να επισκέπτονται το biobebe® e-shop, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Η CANA A.E. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του biobebe® e-shop και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών.

 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ biobebe® e-shop

Η CANA Α.Ε. είναι αποκλειστική πνευματική δημιουργός, ιδιοκτήτρια και δικαιούχος του bio-bebe® e-shop. Για το λόγο αυτό, η CANA Α.Ε. καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του. Παρόλα αυτά, η CANA Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτηθεί από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και άλλες αιτίες. Επίσης, η πρόσβαση στο bio-bebe® e-shop μπορεί να μην είναι πάντοτε εφικτή, λόγω τροποποιήσεων ή αναβαθμίσεων που γίνονται σε αυτό.

Ακόμη, η CANA Α.Ε. δεν υποχρεούται να διατηρεί το bio-bebe® e-shop και μπορεί να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενό του, καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή μόνιμα τη λειτουργία του ή να την τροποποιεί οποτεδήποτε.

Σε κάθε περίπτωση, η CANA Α.Ε. δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που οι χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με το bio-bebe® e-shop.

Μπορεί επίσης να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να παρεμποδισθεί η λειτουργία του biobebe® e-shop για λόγους που διαφεύγουν από τον έλεγχο ή την βούληση της CANA A.E. Στις περιπτώσεις αυτές, η CANA A.E. απαλλάσσεται κάθε ευθύνης.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παρόλο που διεξάγονται συνεχώς έλεγχοι για την ακεραιότητα του bio-bebe® e-shop, η CANA Α.Ε. δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι απαλλαγμένο από κάθε είδους ψηφιακούς ιούς ή άλλου τύπου αρχεία με καταστροφικές ιδιότητες. Ο χρήστης οφείλει να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους και να χρησιμοποιεί τα απαιτούμενα συστήματα προστασίας (όπως προγράμματα κατά των ψηφιακών ιών, firewalls κλπ.), ώστε να διασφαλίζεται πως η χρήση και περιήγηση στο bio-bebe® e-shop δεν θα προκαλέσει προσβολή του υπολογιστή, του κινητού τηλεφώνου (ή άλλης συσκευής μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η πρόσβαση στο bio-bebe® e-shop) από παρόμοιου τύπου αρχεία. Η CANA Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία από την πρόσβαση ή την αδυναμία πρόσβασης στο bio-bebe® e-shop ή από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.

 1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η CANA A.E. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του ιστότοπου του biobebe® e-shop. Η CANA A.E., στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών, όποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Όμως, η CANA A.E. δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται έναντι των χρηστών, για την ασφάλεια και το περιεχόμενο του biobebe® e-shop. Οι χρήστες του biobebe® e-shop αποδέχονται την αδυναμία της CANA A.E. να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμη, η CANA A.E. δεν εγγυάται ότι, η χρήση από χρήστες του παρόντος ιστότοπου, πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενό του, δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι χρήστες, οι οποίοι δεν εμπιστεύονται το biobebe® e-shop, καλούνται να μην το επισκέπτονται και να μην να κάνουν χρήση του παρόντος ιστότοπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού.

To biobebe® e-shop έχει ευθύνη μόνο εκ της συμβάσεως πώλησης.

Η CANA A.E. διατηρεί την ευθύνη του παραγωγού μόνο για τα προϊόν τα που παράγει η ίδια και πωλούνται μέσω του biobebe® e-shop.

Στην περίπτωση που στις παραδιδόμενες ποσότητες ανευρεθεί αποδεδειγμένα ελαττωματικό προϊόν, η ευθύνη του biobebe® e-shop περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού και ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής του.

Το biobebe® e-shop δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό του κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο χρήστη και, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή, δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Επίσης, τo biobebe® e-shop δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα τoυ biobebe® e-shop.

To biobebe® e-shop δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών του και για τυχόν καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων για λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά του, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και εν γένει για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η ευθύνη του biobebe® e-shop και, περαιτέρω, της CANA A.E. περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως πώλησης ανειλημμένες υποχρεώσεις της προς τον αγοραστή και θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτές εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (οι οποίες ορίζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ανωτέρω, π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή κλπ.) οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση παραγγελίας, ο χρήστης θα ενημερώνεται σχετικά με e-mail.

To biobebe® e-shop δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από τo biobebe® e-shop και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει το biobebe® e-shop.

Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του biobebe® e-shop, ήτοι, ιδίως, πληροφορίες και συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με την υγεία, την πρόληψη, την διατροφή, την περιποίηση των βρεφών και εν γένει πληροφορίες και συμβουλές για κάθε στάδιο της βρεφικής ανάπτυξης, αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη και είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες. Οι εγγυήσεις αυτές τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια, ή λόγω διακοπών λειτουργίας του biobebe® e-shop, ή και λόγω ανωτέρας βίας.

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, το περιεχόμενο του biobebe® e-shop και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτού δεν αποτελούν, ούτε μπορούν να θεωρηθούν ως συμβουλές, ιατρικές ή άλλες, ακόμα κι αν προέρχονται από ιατρικά βιβλία ή περιοδικά ή παρόμοιες πηγές ή αν υπογράφονται από ειδικούς επιστήμονες, ούτε ως προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων από το χρήστη. Οι περιεχόμενες πληροφορίες δεν υποκαθιστούν τις συμβουλές του θεράποντος ιατρού, ούτε πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυτοθεραπεία ή διάγνωση προβλημάτων υγείας ή φυσικής κατάστασης.

Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να δίδεται συμβουλή, ιατρική ή άλλη, με βάση το περιεχόμενο του biobebe® e-shop. Οποιαδήποτε απόφαση σχετική με ζητήματα υγείας και διατροφής πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στις συμβουλές εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας.

Το biobebe® e-shop παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κλπ), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, το biobebe® e-shop δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενό του και η ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στο biobebe® e-shop, ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για το biobebe® e-shop, ούτε για τα στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες αυτού και της CANA A.E. ή των εταιρειών του ομίλου CANA.

Το biobebe® e-shop και η CANA A.E. (καθώς επίσης και οι εταιρείες του ομίλου αυτής) δεν ευθύνονται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν υποστεί χρήστης του biobebe® e-shop ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του biobebe® e-shop ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ακόμη, σε συνέχεια όσων εκτέθηκαν ανωτέρω στον όρο 4 των παρόντων όρων χρήσης, επισημαίνεται ότι το biobebe® e-shop δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που τυχόν θα χρησιμοποιηθεί από χρήστη για την πρόσβασή του στο biobebe® e-shop, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κλπ.

Το biobebe® e-shop ενδέχεται να περιέχει, προς διευκόλυνση των χρηστών, παραπομπές σε εφαρμογές ή ιστοσελίδες τρίτων. Το biobebe® e-shop δεν ελέγχει τις εφαρμογές ή τις ιστοσελίδες τρίτων, δεν παρέχει οποιαδήποτε διαβεβαίωση για το περιεχόμενο αυτών, ούτε έχει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από αυτές ή από το περιεχόμενό τους. Η παραπομπή σε εφαρμογές ή ιστοσελίδες τρίτων δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου τους από το biobebe® e-shop και την CANA Α.Ε. Η χρήση των εφαρμογών ή ιστοσελίδων αυτών γίνεται με ευθύνη του χρήστη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης αυτών.

 1. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες υποχρεούνται να τηρούν όλη τη σχετική ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- των νομοθεσιών που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προστασία του ανταγωνισμού κλπ. Επίσης, οι χρήστες οφείλουν να κάνουν χρήση του biobebe® e-shop και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και οπωσδήποτε σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν το biobebe® e-shop με το εμπορικό σήμα biobebe® για τις κατωτέρω ενέργειες:

α. για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στο biobebe® e-shop ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, β. για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ.

γ. για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

δ. για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,

ε. για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού, το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

στ. για ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας,

ζ. για παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

η. για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το biobebe® e-shop είναι δημιουργία της CANA Α.Ε. και το περιεχόμενό του προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση ή αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του biobebe® e-shop επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβληθούν ή διαγραφούν τυχόν ενδείξεις που επισημαίνουν την ύπαρξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε άλλη χρήση ή αναπαραγωγή απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της CANA Α.Ε. Απαγορεύεται, επίσης, η τροποποίηση, παραποίηση, αναμετάδοση ή διανομή, εν όλω ή εν μέρει του biobebe® e-shop.

 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το biobebe® είναι νόμιμο καταχωρημένο εμπορικό σήμα ιδιοκτησίας των εταιρειών του ομίλου CANA. Όλα τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το biobebe® e-shop και που εμφανίζονται σε αυτό είναι ιδιοκτησία των εταιρειών του ομίλου CANA και προστατεύονται από την οικεία νομοθεσία περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται η χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Απαγορεύεται, επίσης, η με οποιονδήποτε τρόπο απομίμηση ή παραποίηση των εν λόγω διακριτικών γνωρισμάτων.

Τυχόν ονόματα προϊόντων που περιέχονται στο biobebe® e-shop, η επωνυμία της CANA Α.Ε., των εταιρειών του ομίλου CANA και των εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται, τα σήματα και οι φωτογραφίες των προϊόντων και κάθε άλλο στοιχείο, λεκτικό ή εικαστικό, που διακρίνει προϊόντα ή παραγωγούς ή διανομείς προϊόντων προστατεύονται ομοίως από τις ισχύουσες διατάξεις περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται η χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκάστοτε δικαιούχου. Απαγορεύεται, επίσης, η με οποιονδήποτε τρόπο απομίμηση ή παραποίηση των εν λόγω διακριτικών γνωρισμάτων.

Η οποιαδήποτε παραβίαση επισύρει όλες τις συνέπειες της οικείας νομοθεσίας της προστασίας δικαιωμάτων της βιομηχανικής ιδιοκτησίας εν γένει.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του biobebe® e-shop είναι καίριας σημασίας για το biobebe® e-shop και την CANA A.E.

Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών θεωρούνται απόρρητες και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία και η διαφύλαξή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα προσωπικά στοιχεία, που συλλέγονται μέσω του biobebe® e-shop, είναι τα απολύτως απαραίτητα για την ομαλή εξυπηρέτηση των χρηστών και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, οι οποίοι και αναλύονται στην Πολιτική Απορρήτου του biobebe® e-shop.

Παρακαλούνται οι χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου που εφαρμόζει το biobebe® e-shop σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα, η οποία αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο με τους παρόντες όρους χρήσης κείμενο. Η εκ μέρους του χρήστη περιήγηση στον ιστότοπο www.bio-bebe.gr και η χρήση των υπηρεσιών του biobebe® e-shop προϋποθέτει ότι ο χρήστης έχει ενημερωθεί, κατανοήσει και αποδεχθεί τους παρόντες όρους χρήσης, καθώς και την Πολιτική Απορρήτου ειδικότερα.

 1. COOKIES

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι στο διαδίκτυο, έτσι και το biobebe® e-shop χρησιμοποιεί «cookies», έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες και να προσφέρει στον χρήστη λειτουργικές υπηρεσίες κάθε φορά που ο τελευταίος περιηγείται με κάποιον web browser στο ηλεκτρονικό κατάστημα biobebe® e-shop. Τα «cookies» είναι αλφαριθμητικά αρχεία (text), τα οποία διαβιβάζονται στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής πλοήγησης του χρήστη, μέσω του διαδικτύου. Δεν προκαλούν βλάβες στις συσκευές του χρήστη, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτές και τα περισσότερα διαγράφονται κατά την έξοδό του χρήστη από τη σελίδα του biobebe® e-shop.

Τα «cookies» που αποθηκεύονται στη συσκευή πλοήγησης του χρήστη είναι τα παρακάτω:

 • Session cookies • Process cookies • Preferences cookies
 • Addthis cookie • Google Adwords • Google Analytics

Στις ρυθμίσεις του browser τους, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να εμποδίζουν την εγκατάσταση νέων «cookies» ή να τους ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο «cookie» πρόκειται να εγκατασταθεί.

Παρ’ όλα αυτά, πριν επιλέξουν να εμποδίζουν την εγκατάσταση των «cookies» κατά τα ανωτέρω, οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα «cookies» είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα ο ιστότοπος του biobebe® e-shop και να εξασφαλισθεί για τους χρήστες μια κορυφαία εμπειρία πλοήγησης.

 1. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Στις τιμές, οι οποίες αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν, υπάρχει ενδεικτικά ο Φ.Π.Α., ο οποίος υπολογίζεται στην συνολική αξία της παραγγελίας του χρήστη κατά την ολοκλήρωσή της.

Όπου ο Φ.Π.Α δεν αναγράφεται, συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.

Οι τιμές του biobebe® e-shop πιθανόν να διαφέρουν από τις τιμές των φυσικών καταστημάτων και δεν δεσμεύουν τους κατά τόπους συνεργάτες της εταιρείας.

Όπου εμφανίζεται ποσοστό έκπτωσης, αυτό υπολογίζεται στην αρχική τιμή του προϊόντος πριν τον Φ.Π.Α.

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής.

Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στις αποθήκες του biobebe® e-shop, ενώ το biobebe® e-shop επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

Ανάμεσα στα προϊόντα που προβάλλονται στο biobebe® e-shop, υπάρχει η σπάνια περίπτωση κάποιο να έχει εξαντληθεί και το online ηλεκτρονικό μας σύστημα να μην προλάβει να ενημερώσει αυτόματα τη διαθεσιμότητά του.

Στην περίπτωση αυτή, ειδικώς εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του biobebe® e-shop θα επικοινωνήσει το συντομότερο μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

 1. ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε περίπτωση άρνησης ή αδιαφορίας παραλαβής της παραγγελίας από την πλευρά του χρήστη, το biobebe® e-shop διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την κατάθεση των εξόδων αποστολής, σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας CANA A.E.

Το biobebe® e-shop διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην εκτελεί παραγγελία χρήστη, ο οποίος εμφανίζει ιστορικό επαναλαμβανόμενων αρνήσεων παραλαβής, ακυρώσεων, ή/και επιστροφών.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούν οι χρήστες μέσω του biobebe® e-shop διέπονται από την οικεία εθνική νομοθεσία για την σύμβαση πώλησης, τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το νόμο περί προστασίας των καταναλωτών που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση (Ν. 2251/1994 – Ν. 3471/2006), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (βλ. ειδικότερα την ενιαία και αναπόσπαστη με τους παρόντες όρους χρήσης Πολιτική Απορρήτου).

Τελευταία ενημέρωση στους Όρους Χρήσης: Ιούλιος 2018